Hieronder vermelden wij de voorwaarden die bij ons bedrijf van kracht zijn. Deze voorwaarden geven u als klant van www.eerlijketenuitdestreek.nl bescherming, maar ook garantie dat u een goed product krijgt. Deze algemene voorwaarden zijn geheel in overeenstemming met hetgeen u elders op onze website kunt lezen.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Eerlijk Eten uit de Streek, hierna te noemen: webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl, en de klant, hierna te noemen: wederpartij.
1.2 De webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Eerlijk Eten uit de Streek, Churchillstraat 53, 3772 KV Barneveld, onder nummer 80601030 met als handelsnaam Stichting Eerlijk Eten uit de Streek.
1.3 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen. 
1.4  Door het plaatsen van een bestelling verklaart de wederpartij zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw.
2.2 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in de webshop.
2.3 Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Betaling       

3.1 Betaling (directe overboeking/automatische incasso) van de bestelling gaat via de payment service provider Mollie.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgd op de door de wederpartij gekozen afhaallocatie, zodra de betaling volledig is voldaan.

Artikel 4 Levering4.1 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl bezorgt de bestellingen op vrijdag op een van de afhaallocaties zoals die genoemd zijn op de website.
4.2 Indien de wederpartij bestelt tot maandag 7:59 uur, wordt de bestelling in diezelfde week op vrijdag geleverd op de door de wederpartij gekozen afhaallocatie. Bestellingen vanaf maandag 8:00 uur worden geleverd op vrijdag de week erna. Bestellingen kunnen één keer per week op vrijdag worden afgehaald op een van de afhaallocaties.
4.3 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestelling binnen de bovenstaande termijn uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, zal de wederpartij hiervan bericht ontvangen. 

Artikel 5 Retourneren

5.1 Als consument heeft de wederpartij het recht om non-foodproducten te retourneren. Wanneer een non-foodproduct niet aan de verwachting van de wederpartij voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel ongeopend en zonder enige gebruikssporen te retourneren.
5.2 De kosten voor retournering zijn voor eigen rekening van de wederpartij. 
5.3 Voor retournering gelden de volgende voorwaarden:
– Na het afhaalmoment heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om non-foodproducten te retourneren.
– Na afloop van deze 14-daagse termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
– De non-foodproducten dienen in originele staat te zijn, d.w.z onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De verzendverpakking mag geopend worden om het artikel te bekijken. Wordt het artikel echter beschadigd door onzorgvuldig handelen, kan het artikel niet meer geretourneerd worden.

5.4 Foodproducten kunnen uitsluitend geretourneerd worden bij geconstateerd bederf bij ontvangst. De wederpartij dient hiervoor op de dag van ontvangst een check te doen en binnen één werkdag Stichting Eerlijk Eten uit de Streek te informeren via e-mail aan klantenservice@eerlijketenuitdestreek.nl.
– Het bij het door de wederpartij betaalde bedrag voor het bedorven product wordt teruggestort zodra de retourzending zonder gebreken terug ontvangen is bij webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl.
www.eerlijketenuitdestreek.nl mag de wederpartij vragen naar de reden van retourneren, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.5  Hoe een product retourneren?


– De wederpartij maakt een foto van het product waarover deze ontevreden is en pakt het vervolgens in de originele verpakking zorgvuldig in.
– De wederpartij brengt op eigen initiatief met eventueel gemaakte kosten terug naar de afhaallocatie waar het product is opgehaald.

Artikel 6 Voorraad

6.1 Bij elk artikel staat vermeld of het op voorraad is. Mocht het toch niet op voorraad zijn, dan krijgt u van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl hierover bericht.
6.2 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl behoudt zich het recht voor om bij het niet kunnen leveren van het bestelde product het door de wederpartij betaalde bedrag terug te storten en niet te leveren.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Indien webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
8.3 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
8.5 Webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.6 Indien webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7 De aansprakelijkheid van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Verjaringstermijn

9.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl en de door webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
9.2 Het bepaalde in lid 9.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij de webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

Artikel 10 Risico-overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De wederpartij vrijwaart webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl toerekenbaar is.
11.2 Indien webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 

Artikel 12     Intellectueel eigendom

12.1 De webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving m.b.t. intellectueel eigendom. De webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zo ver hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij webshop www.eerlijketenuitdestreek.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.